Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng Trường Ba Đình

Location
TP Hà Nội, Việt Nam

Task
Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng và hệ thống chiếu sáng mặt dựng

Client
Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Share

    

 

KENDO COMPANY LIMITED